تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - نظام ارزشیابی کیفی ومطلوب به دنبال چیست؟


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:دوشنبه 21 آذر 1390-22:30

نظام ارزشیابی کیفی ومطلوب به دنبال چیست؟

 بسمه تعالی                                

 قال امام علی (ع) : انسان با گفتارش سنجیده می شود وبا اعمالش ارزیابی می گردد

                                                                                   

نظام ارزشیابی کیفی و مطلوب بدنبال چیست ؟

 

1-       یادگیری بهتر ، نه یادگیری بیشتر

2-       توانایی حل مسئله ، نه افزایش معلومات

3-       رشد همه جانبه ، نه گسترش یک جانبه محفوظات

4-       کمک به فراگیران در امر یادگیری

5-       نمره در خدمت دانایی ، نه زندگی در خدمت نمره

 بسمه تعالی                                

 قال امام علی (ع) : انسان با گفتارش سنجیده می شود وبا اعمالش ارزیابی می گردد

                                                                                   

نظام ارزشیابی کیفی و مطلوب بدنبال چیست ؟

 

1-       یادگیری بهتر ، نه یادگیری بیشتر

2-       توانایی حل مسئله ، نه افزایش معلومات

3-       رشد همه جانبه ، نه گسترش یک جانبه محفوظات

4-       کمک به فراگیران در امر یادگیری

5-       نمره در خدمت دانایی ، نه زندگی در خدمت نمره

6-       یادگیری برای زندگی ، نه یادگیری برای امتحان

7-       تحقق بخشیدن به اهداف بلند تربیتی ، نه توجه به تحقق اهداف کم ارزش آموزشی

8-       تحریک حس کنجکاوی ، نه ارضای باز دارنده روحیه جستجوگری

9-       لذت بخش نمودن فرصت های یادگیری ، نه نفرت انگیزه نمودن لحظه یادگیری

10-    تقویت انگیزه های درونی ، نه تحمیل واجبار بیرونی

11-    تحول آهسته ومداوم ، نه رشد سریع وگذرا

12-    دانش آموزمحوری ، نه امتحان محوری

13-    گسترش روحیه اجتماعی ، نه تقویت روحیه خود محوری

14-    افزایش رفاقت ، نه توسعه رقابت

15-    ارج گذاری به تلاش ، نه فقط ارزش گذاری به حاصل کار

16-    فرایند محوری ، نه نتیجه مداری

17-    تحلیل خطاهای مستمر دانش آموز وارائه راهکار

18-    شعارارزشیابی کیفی ( والدین از دانش آموزان می پرسند چی یاد گرفتی نه چند گرفتی )

19-    ارزشیابی کیفی موجب تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی می شود

20-    درارزشیابی کیفی معلم به جای من ، ما می گوید

21-    درارزشیابی کیفی معلم در کنار دانش آموزان است نه در مقابل او

22-   ارزشیابی کیفی در کلاس درس شرکت سهامی فکر بوجود می آورد

23-   ارزشیابی در خدمت آموزش

24-   ارزشیابی مطلوب ، شروع یک آموزش خوب است

25-    ارزشیابی کیفی موجب خود کنترلی می شود

26-    ارزشیابی کیفی به امتحانات پایانی محدود نمی شود

27-    با ارزشیابی کیفی دانش آموزان به نقاط قوت وضعف خود پی می برنند

28-    با توجه به اینکه نمره لال است ، در ارزشیابی کیفی کمتراز نمره استفاده می شود 

29-   ارزشیابی کیفی موجب پیشرفت در امور آموزشی  وایجاد انگیزه در دانش آموز می گردد

30-    با اجرای ارزشیابی کیفی ، ارزشیابی دانش آموزان تحت تاثیر قضاوت شخصی معلم قرار نمی گیرد

31-    گسترش تعامل بین معلم ودانش آموز

32-    ارزشیابی کیفی پل ارتباطی میان مدرسه وخانواده است

33-    ارزشیابی کیفی به دانش آموزان حرمت وشخصیت می دهد

34-    ارزشیابی کیفی وسیله ای برای تفهیم هدف های درسی است

35-   ارزشیابی کیفی موجب اصلاح فرایند یاددهی- یادگیری می گردد

36-    در ارزشیابی کیفی است که معلم در جلسه امتحان با فرد فرد دانش آموزان رابطه ی دوستانه ومحبت آمیز برقرار می کند

37-    در ارزشیابی کیفی است که هر دانش آموز به یک سوال یک پاسخ متفاوت می دهند

38-    در ارزشیابی کیفی است که به تفاوت های فردی توجه می گردد

39-    ارزشیابی کیفی موجب خود ارزیابی در دانش آموز می گردد

40-    در ارزشیابی کیفی است که تکالیف خارج از کلاس هدفمند می گردد

41-    ارزشیابی کیفی با راهبردهای آموزشی سازگاری دارد

42-    ارزشیابی کیفی موجب شکاف وطبقه بین دانش آموزان نمی گردد

43-    ارزشیابی کیفی صرفا جهت نمره دادن نیست بلکه برای یادگیری عمیق وپایدار است

44-    ارزشیابی کیفی محیطی عاری از رعب ووحشت  برای دانش آموزان است

45-    ارزشیابی کیفی چون به دنبال اصلاح می باشد لذا بدون اعلام قبلی صورت می گیرد

46-    هدف از ارزشیابی کیفی ، شناختن و شناساندن است

47-    ارزشیابی کیفی رفتار دانش آموز را خطاب قرار می دهد نه شخصیت او را

48-    یکی از ویژگی های ارزشیابی کیفی کار آمد بودن آن است

49-    ارزشیابی کیفی مطابق با اصول حاکم بر ارزشیابی تحصیلی است

50-    ارزشیابی کیفی نه تنها موجب رشد وتقویت IQ دانش آموزان میشود بلکه موجب تقویتEQ  وSQ نیز می گردد

51-    با عنایت به اینکه نوشتن میوه تفکراست لذا ارزشیابی کیفی موجب تفکر واستنباط در دانش آموزان می گردد

52-    ارزشیابی کیفی موجب رشد حیطه های یادگیری، عاطفی ومهارتی وکوششی دانش آموزان می گردد

53-    با توجه به اینکه اگر دانش آموز چیزی را بشنود فراموش می کند ، ببیند به خاطرمی آورد واگر انجام دهد درک می کند لذاارزشیابی کیفی موجب درگیر شدن دانش آموزان می شود

54-    ارزشیابی کیفی ، کارایی واثر بخشی مدارس را بالاتر می برد

55-    ارزشیابی کیفی موجب ارتقاء بهداشت روانی کودکان می شود

56-    ارزشیابی کیفی محیطی شاداب وبا نشاط در فرایند یاددهی - یادگیری بوجود می آورد

57-    درارزشیابی کیفی همکاری بر رقابت ارجحیت دارد

58-    درارزشیابی کیفی حس تعاون وهمکاری بوجود می آید

59-    درارزشیابی کیفی دانش آموزان درایده ها سهیم می شوند

60-    درارزشیابی کیفی فعالیت دانش آموزان شامل ( تحقیق ، مصاحبه ، گفتگو ، تهیه پوستر و....) جایگاه دارد

61-    ارزشیابی کیفی جامعه یادگیری می سازد

62-    ارزشیابی کیفی یادگیری مادام العمر بوجود می آورد ، بچه ها در همه جا به دنبال یادگیری هستند

63-    اجرای ارزشیابی کیفی روز مرگ نمره ها واخمهاست

64-    در ارزشیابی کیفی منابع یادگیری فقط معلمان نیستند  بلکه خودشان ، کتابهایشان ، محیط شان و...

65-    درارزشیابی کیفی آزمونهای عملکردی ، تکالیف درسی ، خود ارزیابی - باز خورد ، ارزشیابی های باز وگروهی و...... جایگاه پیدا می کنند

66-    درارزشیابی کیفی بین یادگیری ونیازهای واقعی زندگی ارتباط منطقی ومعنا دار بوجود می آید

67-    ارزشیابی کیفی توجه افراطی به امتحان ندارد

68-    ارزشیابی کیفی روند یادگیری را در طول سال مد نظر قرار می دهد

69-    امید آفرینی وامید بخشی از ویژگیهای ارزشیابی کیفی است

70-    بااجرای ارزشیابی کیفی دیو امتحان جای خود را به فرشته مهربانی ، عشق وامید می دهد

71-    باارزشیابی سنتی کاستی ها به رخ دانش آموز کشیده می شود ولی با ارزشیابی کیفی نقاط قوت مطرح می گردد

72-    درارزشیابی  کیفی خلاقیت دانش آموزان پرورش پیدا می کند

73-    درارزشیابی  کیفی معلم تحمل عقاید نو دانش آموزان را دارد

74-    درارزشیابی  کیفی معلم از صبر وتحمل بالایی برخودار است

75-    درارزشیابی  کیفی معلم از انگیزه ای قوی برخودار است

76-    درارزشیابی  کیفی معلم دوست دار هنر وزیبایی است

77-    درارزشیابی کیفی معلم برای هر دانش آموز احترامی خاص قائل است

78-    درارزشیابی کیفی معلم خیال پردازی دانش آموزان را تشویق می کند

79-    درارزشیابی کیفی معلم در موقع لزوم کودکانه می اندیشد وکودکانه عمل می کند

80-    درارزشیابی کیفی معلم به دانش آموزان خود اجازه می دهد که گاهی اوقات اشتباه کنند

81-    درارزشیابی کیفی هنر معلم گرسنه کردن ذهن است نه سیر کردن آن

82-    با اجرای ارزشیابی کیفی دانش آموزان ضعیف وعقب مانده بیشتر مورد توجه معلم است

83-    با اجرای ارزشیابی کیفی امر ونهی در کلاس کمتر است که این امر موجب بوجود آمدن با انضباط ترین ومنظم ترین کلاس ها می شود

84-    ارزشیابی کیفی یادگیری وتربیت را با هم  توام می کند ومعلم را از این اصل که تنها یادگیری ضامن خوشبختی نیست غافل نمی کند

85-    درارزشیابی کیفی کار وفعالیت معلم نسبت به گفتارش افزایش می یابد

86-    یادگیری از طریق حل مشکلات بهترین وپیشرفته ترین انواع یادگیری است که با ارزشیابی کیفی امکان اجرای  آن وجود دارد 

87-    با ثابت ترین انگیزش برای یادگیری ، انگیزش درونی است که با اجرای ارزشیابی کیفی قابل تحقق است

88-    درارزشیابی کیفی دانش آموزان فعالند نه منفعل

89-    در ارزشیابی کیفی دانش آموزان پیوسته آزمایش می شوند

90-    با اجرای ارزشیابی کیفی دانش آموزان در همه چیز مشارکت می کنند ، مراقبت می کنند ، انتخاب می کنند ویاد می گیرندکه دوست بدارند

91-    در ارزشیابی کیفی معلم جلوتر از ذهن شناختی وهوشی دانش آموزان حرکت نمی کند

92-    ارزشیابی کیفی اعلام می دارد که حد یادگیری صفر نیست بلکه هر کسی به اندازه خود می تواند یاد بگیرد

93-    ارزشیابی کیفی انعطاف دارد ، چند وجهی وکل نگر است

94-    ارزشیابی کیفی موجب می شود که کلاس درس یادگیری الهی داشته باشد

95-    با ارزشیابی کیفی معلم مزرعه ، مدیر باغبان  ودانش آموزان غنچه گل هستند

96-    ارزشیابی کیفی توجه به انواع هوشها دارد

97-    ارزشیابی کیفی موجب توسعه روابط عمومی دانش آموزان می شود

98-    درارزشیابی کیفی علم و هنر معلم بطور پیچیده درهم تنیده می شود

99-    درارزشیابی کیفی فعالیتهای آموزشی با معنا می شود

100- درارزشیابی کیفی است که معلم به تفاوت شیوه تفکر هر دانش آموز توجه خاص دارد

                        

(((و  ای معلم همیشه برای نتیجه ناراحت نباش بلکه برای تلاش شادمان باش)))


منبع:http://arzeshyab-td.blogfa.com