تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - شیوه های مختلف تعامل بین دانش آموز ومعلم وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:جمعه 23 دی 1390-20:57

شیوه های مختلف تعامل بین دانش آموز ومعلم وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

محقق : علی ژاله رضایی

ناظر طرح : محمد رضا رضایی

   خلاصه : موضوع كانونی این تحقیق بررسی شیوه های مختلف تعامل بین دانش آموز ومعلم وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی فراگیران سال سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 76-75 می باشد.معلم به عنوان مهم ترین عامل تعلیم وتربیت باید روابط دوستانه و صمیمی با دانش آموزان خود داشته باشد چراكه روابط خوب بین معلم ودانش آموز در پیشرفت تحصیلی فراگیران نقش بسیار مهمی دارد.اساس یك جامعه به تعلیم وتربیت افراد آن بستگی دارد ومعلم بعد از والدین مهم ترین نقش را در تعلیم وتربیت دانش آموزان یك اجتماع ایفا می كند . اولین اقدام یك معلم شایسته در راه تعلیم وتربیت شناسایی دانش آموز است . باید دانش آموز را شناخت ، به استعداد های او پی برد، تمایلاتش را دریافت، احتیاجاتش را در نظر گرفت ، حیات عاطفی ووضعیت خانوادگی ومحیط زندگیش را مورد مطالعه قرار داد وسپس به تربیتش اقدام نمود.هدف عمده این تحقیق بررسی وكشف مشكلات ومعضلات و موانع عمده ودر صورت امكان ایجاد تعامل عاطفی و فكری مثبت بین معلمان و دانش آموزان جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در مدارس راهنمایی استان آذربایجان غربی می باشد . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر وپسر سال سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی بوده كه محقق به روش نمونه گیری طبقه ای وتصادفی ساده تعداد 1000 نفر شامل 570 نفر دانش اموز پسر و 430 نفر دختر از شهرستان های اشنویه، تكاب وارومیه را به عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب نموده است . روش این تحقیق از نوع توصیفی و استنباطی می باشد.نتیجه گیری :  نتایج ویافته های این تحقیق به شرح ذیل می باشد :

 

بررسی شیوه های مختلف تعامل بین دانش آموز ومعلم وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

محقق : علی ژاله رضایی

ناظر طرح : محمد رضا رضایی

   خلاصه : موضوع كانونی این تحقیق بررسی شیوه های مختلف تعامل بین دانش آموز ومعلم وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی فراگیران سال سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 76-75 می باشد.معلم به عنوان مهم ترین عامل تعلیم وتربیت باید روابط دوستانه و صمیمی با دانش آموزان خود داشته باشد چراكه روابط خوب بین معلم ودانش آموز در پیشرفت تحصیلی فراگیران نقش بسیار مهمی دارد.اساس یك جامعه به تعلیم وتربیت افراد آن بستگی دارد ومعلم بعد از والدین مهم ترین نقش را در تعلیم وتربیت دانش آموزان یك اجتماع ایفا می كند . اولین اقدام یك معلم شایسته در راه تعلیم وتربیت شناسایی دانش آموز است . باید دانش آموز را شناخت ، به استعداد های او پی برد، تمایلاتش را دریافت، احتیاجاتش را در نظر گرفت ، حیات عاطفی ووضعیت خانوادگی ومحیط زندگیش را مورد مطالعه قرار داد وسپس به تربیتش اقدام نمود.هدف عمده این تحقیق بررسی وكشف مشكلات ومعضلات و موانع عمده ودر صورت امكان ایجاد تعامل عاطفی و فكری مثبت بین معلمان و دانش آموزان جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در مدارس راهنمایی استان آذربایجان غربی می باشد . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر وپسر سال سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی بوده كه محقق به روش نمونه گیری طبقه ای وتصادفی ساده تعداد 1000 نفر شامل 570 نفر دانش اموز پسر و 430 نفر دختر از شهرستان های اشنویه، تكاب وارومیه را به عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب نموده است . روش این تحقیق از نوع توصیفی و استنباطی می باشد.نتیجه گیری :  نتایج ویافته های این تحقیق به شرح ذیل می باشد :

1-بین ارزشیابی تكوینی ومستمر كلاسی وایجاد انگیزه ، موفقیت و تقویت اعتماد به نفس ودر نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد.2-بین درك نیازهای روانی وعاطفی دانش آموزان توسط معلم وگرایش دانش آموزان به تعامل با معلم ودر نهایت پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.3-بین نوع كنترل وجو عاطفی كلاس توسط معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.4-بین توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان توسط معلم وپیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه معناداری وجود دارد.5-بین داشتن طرح درس منظم ومشخص كلاسی معلم وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.6-بین میزان ارتباط (تعامل) دانش آموزان با معلم وپیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.7-بین میزان ارتباط دانش آموز با معلم وجنسیت تفاوت معنا داری وجود دارد به این معنی كه دختران در مقایسه با پسران تعامل بهتری به معلمان خود داشته واز پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار می باشند .

 پیشنهاد ها :  با توجه به یافته ها ونتایج تحقیق پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد :

1-انجام فعالیت های عملی مشترك توسط معلمان ودانش آموزان در كلاس ومدرسه.

2-تعجیل در مشخص نمودن ارزشیابی های كلاسی واعلام زمان ارزشیابی به دانش آموزان.

3-توجه معلمان به جنبه های عقلانی وعاطفی واجتماعی دانش آموزان در حین تدریس .

4-كنترل احترام آمیز ومنطقی كلاس   5-برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت معلمان مرد در ارتباط با چگونگی برقراری روابط عاطفی وتفاهم اخلاقی با دانش آموزان پسر.

6-هدایت دانش آموزان به سمت كلاس های كارگاهی و آزمایشگاهی.

7-تنظیم برنامه ای جامع توسط وزارت آموزش وپرورش درخصوص لزوم ارتباط معلم با دانش آموز در خارج از  محیط های آموزشی.   8-استفاده از دبیران بومی ومنطقه ای .      9-تهیه درس روزانه توسط معلمان.